Yale and Emtor set sights high in Poland

YALE AND EMTOR SET SIGHTS HIGH IN POLAND WITH NEW DEDICATED FACILITY

Polish translation below / Tłumaczenie polskie jest kopiowany poniżej

Yale Europe Materials Handling’s Exclusive Dealer in Poland, Emtor, has opened a new dedicated service and warehouse complex in Toruń, Poland, as part of its plans to become the country’s leading materials handling equipment supplier.

Emtor joined the network of Yale Key Authorised dealers in 2009 and since then has succeeded in growing market share for Yale in Poland, despite one of the most challenging economic periods in memory. The opening of the new facility demonstrates the company’s commitment to putting customer service excellence at the forefront of its business and continuing its growth.

The new 5,500m2 facility includes dedicated engine and maintenance workshops, a modern automotive battery charging room, a storage warehouse and a parts warehouse with a bar coded stock management system.

The premises were officially opened by Mr Jerzy Holc, President of Emtor Sp. z o. o. with an inauguration and opening ceremony attended by 130 honoured guests including representatives of the Mayor of Toruń – Rafal Pietrucień and Adam Zakrzewski, President of the Torun Regional Development Agency, Doctor of Science Ewa Rybińska, the Emtor Board of Directors and employees as well as members of the press.

Commenting on the opening of the new premises, Ralf Mock, Managing Director EMEA at Yale’s parent company NACCO Materials Handling Limited (NMHG) said: “Yale is an ambitious organisation with the core objective of becoming one of the leading materials handling suppliers in Europe. It is imperative that we have a strong distribution network that shares our commitment and invests in people, facilities and systems to achieve this goal.

“During the appointment process to become our partner in Poland, Emtor demonstrated an ability to meet our extremely high commercial and operational standards. The company has lived up to the assurances it gave and has continued to demonstrate these qualities and its commitment to Yale. The opening of the new premises in Torun now gives Emtor the opportunity to set the benchmark for materials handling suppliers in Poland.”

Katarzyna Holc, Vice President – Emtor Sp. z o. o. said: “Research throughout Europe has identified that service is a priority for operators of materials handling equipment and down-time must be kept to an absolute minimum. Our new site has been designed specifically with this in mind and will lead to more efficient repairs, maintenance and servicing of equipment and minimum disruption to the end user.

“Customers are the most important aspect of our business and we are now able to deliver superior levels of customer service. Every level of our organisation shares this philosophy and we are confident that we have everything in place to grow our business, increase Yale’s market share and set the standard for materials handling dealerships across Europe.”

Emtor is an established company with a long history in the polish market. The company employs more than 200 employees and constantly invests in service vehicles, equipment and modern tools for service engineers to facilitate carrying out of orders.

Key features of Emtor’s new premises include:
• Greater workshop area (760m2) which includes a modern engine workshop, machining workshop and locksmith’s shop
• Modern automotive battery charging room for servicing and regenerating of traction batteries, fitted with 20 chargers (60 m2) designed to extend the life of client-owned batteries
• Main forklift truck storehouse (1,060m2)
• Truck preparation and equipping room (1,140 m2) for more efficient completion of new, used, and rental trucks
• Shelter for used equipment and trucks awaiting servicing or works (1,430m2)
• Parts warehouse (415m2), which facilitates the shipment of parts directly to clients and to the local service technician. Every order which is in store will be completed on the same day
• Environment friendly washing stand (80m2)
• Modern paint shop (90m2)
• Station for conducting examinations following finished repair or overhaul (thorough diagnostics and adjustment of equipment prior to shipment) in accordance with Urząd Dozoru Technicznego (UDT – Office of Technical Inspection) regulations

With the opening of the new site comes improvements in engineers’ working conditions leading to lower costs of repairs and general overhauls for clients.

For more information on Emtor’s new modern service and warehouse complex, including images from the inauguration and opening event, log on to www.emtor.pl (available in Polish and English).

Ends
FIRMY YALE I EMTOR USTAWIAJĄ WYSOKO POPRZECZKĘ DZIĘKI NOWEMU SPECJALNEMU ZAKŁADOWI
Emtor, wyłączony dealer firmy Yale Europe Materials Handling w Polsce, otworzył nowy specjalny kompleks serwisowo-magazynowy w Toruniu w Polsce w ramach realizacji planów zostania przodującym dostawcą sprzętu do przeładunku.

Firma Emtor dołączyła do Kluczowych Autoryzowanych Dealerów Yale w roku 2009 i od tego czasu zwiększyła udział Yale na rynku w Polsce, mimo że był to jeden z najtrudniejszych okresów w gospodarce w historii. Otwarcie nowego obiektu wskazuje na zaangażowanie firmy w stawianie doskonałości obsługi klienta jako najważniejszego celu i w kontynuowanie rozwoju.

Nowy obiekt o powierzchni 5500 m2 zawiera specjalne warsztaty przeznaczone do napraw i przeglądów silników , nowoczesne pomieszczenie do ładowania akumulatorów, część magazynową wózków oraz magazyn części zamiennych z systemem zarządzania zapasami z kodami paskowymi.

Obiekt został oficjalnie otwarty przez Pana Jerzego Holca, Prezesa firmy Emtor Sp. z o.o., a ceremonię otwarcia zaszczyciło 130 gości, m.in. przedstawiciele Burmistrza Torunia — Rafał Pietrucień i Adam Zakrzewski, prezes Regionalnej Agencji Rozwoju w Toruniu, dr Ewa Rybińska, członkowie zarządu firmy Emtor oraz pracownicy i przedstawiciele prasy.

Komentując otwarcie nowego obiektu, Ralf Mock, Dyrektor Naczelny na region EMEA w NACCO Handling Materials (NMHG), firmie macierzystej Yale, powiedział — „Yale stanowi ambitną organizację, której głównym zamierzeniem jest zostanie przodującym dostawcą urządzeń do przeładunku materiałów w Europie. Jest niezwykle ważne abyśmy mieli mocną sieć dystrybucji, która dzieli nasze zaangażowanie i inwestuje w ludzi, obiekty oraz systemy, aby osiągnąć ten cel.

W okresie selekcji na naszego partnera w Polsce firma Emtor wykazała się zdolnością do spełniania naszych wyjątkowo wysokich komercyjnych i operacyjnych standardów. Firma ta zrealizowała obietnice, które nam dała, i kontynuuje nieustannie demonstruje wysoką jakość i zaangażowanie we współpracę z Yale. Otwarcie nowego obiektu w Toruniu daje firmie Emtor możliwość ustanowienia precedensu wśród innych dostawców sprzętu do przeładunku materiałów w Polsce.

Katarzyna Holc, wiceprezes – Emtor Sp. z. o.o. powiedziała — Badania prowadzone w całej Europie wskazują, że serwis stanowi pierwszoplanowy element dla firm zajmujących się przeładunkiem i czas przestojów musi być utrzymywane na absolutnym minimum. Nasz nowy obiekt został zaprojektowany właśnie z myślą o tym — spowoduje bardziej wydajne naprawy, konserwację i serwis urządzeń i minimalne przerwy u klientów końcowych.

Klienci stanowią najistotniejszy aspekt naszej działalności, a teraz możemy zapewnić im najwyższy poziom obsługi. Tę filozofię podzielają wszyscy na każdym poziomie naszej organizacji i jesteśmy przekonani, że mamy wszystko co jest potrzebne, aby rozwijać nasza firmę, zwiększyć udział rynkowy firmy Yale i ustanowić standard wśród dealerów urządzeń do przeładunku materiałów w całej Europie.”

Emtor to firma o ustalonej pozycji z długą historią na polskim rynku. Spółka zatrudnia ponad 200 pracowników i nieustannie inwestuje w pojazdy serwisowe, urządzenia i nowoczesne narzędzia dla techników serwisowych w celu ułatwienia realizacji zleceń.

Kluczowe cechy nowego obiektu firmy Emtor:
• Większy obszar warsztatowy (760 m2), w skład którego wchodzą nowoczesny warsztat silnikowy, warsztat z obrabiarkami i warsztat ślusarski.
• Nowoczesne pomieszczenie do ładowania akumulatorów przeznaczone do serwisowania i regenerowania akumulatorów trakcyjnych, wyposażone w 20 ładowarek (60 m2), przeznaczone do wydłużenia okresu eksploatacji akumulatorów należących do klientów.
• Główny magazyn wózków podnośnikowych (1060 m2)
• Pomieszczenie do przygotowywania i wyposażania wózków (1140 m2), zapewniające szybkie kompletowanie nowych, używanych lub dzierżawionych wózków.
• Pomieszczenie do przechowywania używanego sprzętu i wózków oczekujących na serwisowanie lub remont (1430 2).
• Magazyn części (415 m2), ułatwiający dostawę części bezpośrednio do klienta i lokalnym technikom serwisowym. Każde zamówienie na części, które są na stanie, zostanie zrealizowane w tym samym dniu.
• Przyjazne dla środowiska stanowisko myjni (80 m2).
• Nowoczesny warsztat lakierniczy (90 m2).
• Stacja testowa do sprawdzania urządzeń po naprawie lub remoncie (dokładna diagnostyka i regulacja sprzętu przed dostawą) zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Otwarcie nowego obiektu zapewnia poprawę warunków pracy mechaników, co prowadzi do zmniejszenia kosztów napraw i remontów generalnych, które ponoszą klienci.

Aby uzyskać więcej informacji o nowoczesnych kompleksie serwisowo-magazynowym firmy Emtor oraz zdjęcia z inauguracji i uroczystości otwarcia, zaloguj się w witrynie www.emtor.pl (dostępne w języku polskim i angielskim).

Koniec

Informacje o firmie Yale Europe Materials Handling
Yale Europe Materials Handling oferuje pełną gamę urządzeń magazynowych oraz powiązanych usług, takich jak elektryczne, spalinowe i gazowe wózki widłowe, wózki do pracy w wąskich i bardzo wąskich korytarzach oraz ręczne wózki paletowe. Yale oferuje kompleksowe zarządzanie flotą, usługi serwisowe, części zamienne, finansowanie oraz szkolenia. Wózki widłowe firmy Yale® o udźwigu od 1,6 do 16 ton są produkowane w zakładach spełniających wymogi normy ISO 9001:2008. Aby uzyskać więcej informacji lub znaleźć najbliższego autoryzowanego sprzedawcę wózków widłowych marki Yale® , odwiedź naszą witrynę internetową www.yale-forklifts.eu.

Yale Europe Materials Handling jest nazwą handlową NACCO Materials Handling Limited, oddziału NACCO Materials Handling Group, Inc. (NMHG); na całym świecie firma zatrudnia około 4500 pracowników. Siedziba grupy NMHG znajduje się w Cleveland w stanie Ohio, grupa stanowi podmiot zależny spółki NACCO Industries, Inc. (NYSE:NC).
jest zastrzeżonym znakiem towarowym NACCO Materials Handling Group, Inc.
Share
   All   
8848